HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

 1. Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Tasdiki.
 2. Yıllık Kurumlar Vergisi Beyanname Tasdiki.
 3. Yatırım İndirimi Tasdiki.
 4. Teşvik İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili İşlemlerin Tasdiki.
  1. Kalkınmada öncelikli yöre teşviklerinde veya eşdeğer teşviklerde vergi ve benzeri bağışıklıklarla ilgili işlemler.
  2. Teşvik Uygulamalarında kredi faiz iadesi, indirimi veya prim ve benzeri ödemelerle ilgili işlemler.
  3. Enflasyon düzeltmesi veya yeniden değerleme işlemleri.
  4. TÜBİTAK ca yapılacak ARGE yatırımları destekleme işlemleri.
  5. AB fonlarınca desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması işlemleri.
 5. Münferit Beyanname ile Diğer Gelir ve Kurumlar Vergi Beyanname Tasdiki.
 6. Transer fiyatlandırması politiklarının oluşturulması.
 7. Transfer fiyatlandırması raporlarının düzenlenmesi.
 1. KDV ve ÖTV İade ve Mahsup İşlemlerinin Tasdiki.
 2. Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil ve Terkin İşlemlerinin Tasdiki.
 3. Gümrük Beyannamesi Tasdiki.
 1. İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi İşlemlerinin Tasdiki.
  1. Enflasyon düzeltmesinden veya Yeniden değerleme işlemlerinden oluşan fonun sermayeye eklenmesinde eklenebilir fonun tespiti.
  2. Diğer iç kaynakların (Gayrimenkul/İştirak satışları , Geçmiş yıl kârları vb.) sermayeye eklenmesinin tespiti.
 2. Sermaye Artışının Tespiti Raporlarının Düzenlenmesi.
  1. Sermayenin ödendiğinin ve mevcudiyetinin tespiti ve geçmiş yıl kârlarının sermayeye eklenmesi.
  2. Limited şirketlerin kuruluş , nevi değişikliği ve sermaye artırımlarında düzenlenen Öz Varlık değer tespiti.
 3. Dernek, Tesis, Vakıf ve Benzeri Kurumların Muafiyet ve İstisna ve Hesaplarının Tasdiki İşlemleri.
  1. Muafiyet ve istisnalara ilişkin tasdik işlemleri,
  2. Hesaplara ilişkin tasdik işlemleri.
 4. Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri.
 5. Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri.
 6. Ham Petrol ve Petrol Ürünleri İthali ve LPG ile İlgili Olarak Talep Edilecek İnceleme ve Tespitler.
 7. Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti İşlemleri.
  1. Yap-işlet-devret projesi kapsamında istenen mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti.
  2. Devletin irtifak hakkı tesis ettirdiği işlemlerde verecekleri hasılat beyannamelerinin tasdiki.
  3. Kamu ihale kanunu yönetmelikleri gereği istenen tespit raporları.
 8. Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap ve İşlemlerinin İncelenmesi.
 9. İşsizlik Sigortası Fonunun Gelir ve Giderlerinin Denetimi.
 1. Televizyonlar
  1. Ulusal / Bölgesel Televizyonlar.
  2. Yerel Televizyonlar.
 2. Radyolar
  1. Ulusal / Bölgesel Radyolar
  2. Yerel Radyolar

I - SPK, EPDK, BDDK ve DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM HİZMETLERİ

 1. Bağımsız Denetim Hizmetleri.
 2. Konsolide Mali Tabloların Denetlenmesi Hizmetleri.
 3. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarafından Yaptırılacak Denetim Hizmetleri.
 4. Dünya Bankası ve AB Fonları, Proje, Destek ve Denetim Hizmetleri.
 5. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Kapsamında Bağımsız Dış Denetim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması.
 6. Özel Tespitlere Yönelik Bağımsız Dış Denetim Çalışmaları ve Raporlarının Hazırlanması.
 7. İç Kontrol Sistemlerinin Kurulması veya Mevcut Sistemin Gözden Geçirilmesine Yönelik Çalışmaların Yapılması ve Hazırlanan Raporlar Kapsamında Sistem İşlerliğinin Sürekli Denetime Tabi Tutulması.

II - KURUMSAL FİNANSMAN HİZMETLERİ

 1. Şirket Ortaklarına Ulusal ve Uluslararası Finans Kuruluşları İle Diğer İlgili Kuruluşlara Sunulacak Şirket Faaliyet Raporlarının Tasarımı, Hazırlanması ve Geliştirilmesi.
 2. Şirket Karlılık ve Maliyet Analizlerine Yönelik Raporlar Hazırlanması
 3. Şirket İş Planlarının Hazırlanması
 4. Şirket İhtiyaçlarına Odaklı (Muhasebe, Vergi Kanunları ve Mali kukuk, İç Denetim Teknikleri, Bütçe Planlama ve Analiz, Dönem Sonu İşlemleri, Enflasyon Muhasebesi) Eğitimler Planlanması ve Uygulanması Hizmetleri.

I - YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

 1. Şirket Birleştirme Hizmetleri
 2. Şirket Bölünmesi İşlemleri
 3. Kurumsal Dönüşüm
 4. Organizasyon Yapısı ve İnsan Kaynaklarına Yönelik Hizmetler.

II - VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

 1. Sürekli Vergi Danışmanlığı
 2. Ulusal ve Uluslararası Vergi Planlamasına Yönelik Hizmetler
 3. Yurt Dışında İş Yapan TC Kişi ve Kurumların Vergi, Danışmanlık, Şirket Kuruluşu vb. Faaliyetlerinin Planlanması ve Takibi.
 4. Yabancı Uyruklu Yatırımcılar İçin Türkiye de Gerekli Tüm Belge ve İzinlerin Temini ve Takibi.
 5. Mali Mevzuattaki Değişikliklere İlişkin Sirküler Yayını
 6. KDV Planlaması, Yurt İçi ve Yurt Dışı KDV İadesi İşlemleri.

III - YATIRIM VE DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

 1. Yabancı Uyruklu Yatırımcılar İçin Şirket, Şube veya İrtibat Bürosu Kurulması İşlemleri.
 2. Yurt Dışına Yatırım Yapacak Yerli Yatırımcılar İçin Gümrük, Kambiyo, Teşvik ve Diğer Mevzuat Uygulamaları İşlemleri Takibi.

IV - SOSYAL SİGORTALAR, İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

 1. Çalışma Hayatına İlişkin Yürürlükte Bulunan Mevzuat ve Uygulamalardaki Değişikliklerin Duyurulması.
 2. Şirket Politikalarına Uygun Yönetmelik ve Talimatların Hazırlanması.
 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Gerekli Eğitimlerin Verilmesi.
 4. Kurum İşlemleri Sonucu Ortaya Çıkan Yasal Sorumluluk ve Cezalarla İlgili Gerekli İtirazların Hazırlanması, Hakların Savunulması, Yargı Aşamasında İse Hukuki Birimlere Teknik Katkı Sağlanması.
 5. Kurumca Talep Edilen İşyeri Kayıtlarının Denetime Hazırlanması, Talep Edilmesi Halinde Denetimde Bulunularak Doğacak Sorunların Çözümüne Katkı Sağlanması.

V - HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

 1. Vergi Hukuku Danışmanlığı
 2. Şirketler Hukuku Danışmanlığı
 3. Uluslararası Hukuk Danışmanlığı
 4. Vergi Hukuku Konularında Yazılı Mütalaa Verilmesi
 5. Hizmet Verilen Dönemlere İlişkin Vergi Davalarının Üstlenilmesi
 6. İş ve SSK Hukuku Uygulamalarından Doğan Uyuşmazlıklarla İlgili Davaların Üstlenilmesi.
 7. Şirket Birleşme ve Tasfiye İşlemleri İle Ticaret Hukuku Uygulamaları Konusunda Danışmanlık Hizmetleri.
 1. Şirket Kuruluş İşlemleri.
 2. Şirket Değişiklerine İlişkin Hizmetler.
  1. Adres değişikliği
  2. Pay devirleri
  3. Ana sözleşme değişiklikleri ve sermaye artırım işlemleri.
  4. Yabancı sermayeli şirket kuruluş işlemleri.
  5. Nevi değişikliği
  6. Birleşme ve bölünme işlemleri.
 3. Uyuşmazlık İşleri ve Uzlaşma Hizmetleri.
 4. Hakemlik Hizmetleri.
 5. SSK İlişiksizlik Belgesi İçin Yapılacak İnceleme Hizmetleri.