Vergi, Sigorta Suç ve Cezaları

PRATİK BİLGİLER

 S.S. VE G.S.S. KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
S.S. VE G.S.S. KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

(01.01.2019-31.12.2019)
Sigortalı işe giriş bildirgesi ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her sigortalı için aylık asgari ücret tutarında(*)2.558,40
Sigortalı işe giriş bildiresinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerde veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idarelerin ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında5.116,80
Sigortalı işe giriş bildiresinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerde veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idarelerin ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında12.792,00
İşyer bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:
 • Kamu idareleri ile bilanço esassına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında (*)
7.672,20
 • Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için aylık asgari ücretn iki katı tutarında (*)
5.116,80
 • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücret tutarında (*)
2.558,40
Aylık Prim ve Hizmet Belgesini Süresinde Ve Kurumca Belirlenen Şekil Ve Usulde Vermeyenlere Her Bir Fiil İçin:
 • Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını (5.116,80'yi) geçmemek üzere, belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında
511.68
 • Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını (5.116,80 TL'yi) geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında
319,80
 • Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re'sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını (5.116,80 TL'yi) geçmemek üzere her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı tutraında
1.279,20
 • Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın,aylık asgari ücretin iki katı tutarında
5.116,80
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında5.116,80
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde: 
 • Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin oniki katı tutarında
30.700,80
 • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin altı katıtutarında
15.350,40
 • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücretin üç katı tutarında
7.675,20
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için: 
 • Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin oniki katını (30.700,80 TL’yi) aşmamak üzereaylık asgari ücretin yarısı tutarında
1.279,20
 • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını (15.350,40TL’yi) aşmamak üzereaylık asgari ücretin yarısı tutarında
1.279,20
 • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını (7.675,20TL’yi) aşmamak üzereaylık asgari ücretin yarısı tutarında
1.279,20
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde, aylıkasgari ücretin oniki katı tutarında30.700,80
Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu içinaylıkasgari ücretin yarısı tutarında1.279,20
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:
 • Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,aylık asgari ücretin oniki katı tutarında
30.700,80
 • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylıkasgari ücretin altı katıtutarında
15.350,40
 • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, aylıkasgari ücretin üç katı tutarında
7.675,20
Asgari işçilik uygulamasıile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara, aylık asgari ücretin iki katı tutarında5.116,80
Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesidüzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere aylık asgari ücret tutarında(*)2.558,40
Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine, aylıkasgari ücret tutarında(*)2.558,40
Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine,aylık asgari ücret tutarında(*)2.558,40
İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara, aylıkasgari ücret tutarında(*)2.558,40
Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kurumabildirmeyen kamu idareleri ile bankalara, sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biritutarında(*)255,84
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında(*)2.558,40
Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında(*)2.558,40
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,aylık asgari ücretin beş katı tutarında12.792,00
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, aylık asgari ücretin on katı tutarında25.584,00
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında12.792,00
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin iki katı tutarında5.116,80
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylıkasgari ücretin onda biri tutarında255,84
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında1.279,20
4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi içinasgari ücretin onda biri tutarında (*)255,84
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için aylık asgari ücret tutarında2.558,40
(*) Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgeninyasal süresinden sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranında uygulanır.

 

 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2019Tarihinden İtibaren)
Kanun MaddesiCeza MaddesiCezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı (TL)
3/1-298İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)252
3/298İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 26.027
599/aİşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için219
799/aGeçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için366
899/1-cÇalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için219
1499/1-cÇağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için219
2899/dÇalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için219
29100Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için857
30101Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için3.250
30101Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için3.250
32102/aÜcret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için236
32102/aÜcret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için236
39102/aAsgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için236
37102/bÜcret hesap pusulası düzenlememek857
38102/bYasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek857
52102/bYüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek857
41102/cFazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için416
56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için416
57103Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için416
59103İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için416
60103İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için416
63104Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak2.292
64104Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için416
68104Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak2.292
69104İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek2.292
71104Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak2.292
7210418 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak2.292
73104Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak2.292
74104Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek2.292
75104İşçi özlük dosyalarını düzenlememek2.292
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak2.292
90106İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak26.027
92/2107/1-aİş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek20.822
96/1107/1-bİş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak20.882
96/2107/1-bİşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları20.822
107/2107/2İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek20.822

 

 6331 S. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
6331 s. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2019 Tarihinden İtibaren)
Kanun MadddesiCeza MadddesiCezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı (TL)
4/1-a26/1-aMesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi çalışmalarının yapılmaması3.825
4/1-b26/1-aİşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlenmemesi, denetlenmemesi ve uygunsuzlukların giderilmemesi3.825
6/126/1-b- Kanunda belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmemesi halinde her bir kişi için9.574
- Aykırılığın devam ettiği her ay için9.574
6/126/1-bKanunda belirlenen nitelikte diğer sağlık personeli görevlendirilmemesi halinde ve aykırılığın devam ettiği her ay için4.784
6/1-b26/1-bGörevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçların karşılanmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)2.869
6/1-c26/1-bİşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)2.869
6/1-ç26/1-bGörevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirlerin yerine getirilmemesi (yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı)1.911
6/1-d26/1-bÇalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların ve bunların işverenlerinin bilgilendirilmemesi (her bir ihlal için ayrı ayrı)2.869
8/126/1-cİşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerinin kısıtlanması (her bir ihlal için ayrı ayrı)2.869
8/626/1-cİşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulmaması, 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresinin dikkate alınmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)2.869
10/126/1-ç- İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmaması veya yaptırılmaması5.742
- Aykırılığın devam ettiği her ay için8.615
10/426/1-çİş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışanların çalışma ortamında maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmaması2.869
1126/1-dAcil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardımla ilgili Kanunun hükümlerine aykırı hareket edilmesi (uyulmayan her bir yükümlülük için ayrı ayrı)1.911
- Aykırılığın devam ettiği her ay için1.911
1226/1-dCiddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda Kanunun tahliye hükümlerine aykırı hareket edilmesi (uyulmayan her bir yükümlülük için ayrı ayrı)1.911
- Aykırılığın devam ettiği her ay için1.911
14/126/1-eİş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydının tutulmaması, gerekli incelemeleri yaparak bunlarla ilgili raporların düzenlenmemesi, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlarla ilgili raporların düzenlenmemesi (her bir yükümlülük için ayrı ayrı)2.869
14/226/1-eİş kazalarının kazadan sonraki üç iş günü içinde; meslek hastalıklarının, öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde SGK’ya bildirilmemesi3.825
14/426/1-eSağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde SGK’ya bildirmemesi3.825
15/126/1-fÇalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarının ve Kanunda belirtilen hallerde sağlık muayenelerinin yapılmasının sağlanmaması (sağlık gözetimine tabi tutulmayan her çalışan için)1.911
15/226/1-fTehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılması (sağlık raporu bulunmayan her çalışan için)1.911
1626/1-gÇalışanların, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler konusunda bilgilendirilmemesi (bilgilendirilmeyen her bir çalışan için)1.911
17/1-726/1-ğÇalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve mesleki eğitim aldığını belgelemesi gerekenlerin çalıştırılmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi; verilecek eğitimin maliyetinin çalışanlara yansıtılması; eğitimlerde geçen sürenin çalışma süresinden sayılmaması; eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu sürelerin fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilmemesi (her bir çalışan için)774
1826/1-hÇalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı)1.911
20/126/1-ıÇalışan temsilcisi görevlendirilmemesi1.911
20/326/1-ıÇalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için öneride bulunduğu konularda gerekli tedbirlerin alınmaması2.869
20/426/1-ıÇalışan temsilcileri ve destek elemanlarının haklarının kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkânların sağlanmaması1.911
2226/1-iElli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı)3.825
23/226/1-jBirden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyonu sağlamak zorunda olan yönetimlerin, iş sağlığı ve güvenliği uyarılarına uymayan işyerlerini ÇSGB’ye bildirmemesi9.574
24/226/1-kİş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olunması9.574
25/626/1-l- İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerinin ödenmemesi veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verilmemesi (ihlale uğrayan her bir çalışan için)1.550
- Aykırılığın devam ettiği her bir ay için1.550
2926/1-m- Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanmaması95.767
- Güvenlik raporu hazırlayıp ÇSGB’nin değerlendirmesine sunmadan işyerinin faaliyete geçirilmesi153.227
- ÇSGB’ce izin verilmeyen işyerinin açılması veya durdurulan işyerinde faaliyete devam edilmesi153.227
3026/1-nİş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak)1.911
-26/1-oÇalışanlara, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin edilmemesi ( çalışan başına)774
-26/1-öYer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sisteminin kurulmaması ( çalışan başına )774

 

 USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
MÜKELLEF GRUPLARIBİRİNCİ DERECEUSULSÜZLÜKLER İÇİNİKİNCİ DERECEUSULSÜZLÜKLER İÇİN
1.1.2018’den
itibaren (TL)
1.1.2019’dan 
itibaren (TL)
1.1.2018’den
itibaren (TL)
1.1.2019’dan
itibaren (TL)
1. Sermaye Şirketleri148,00180,0080,0098,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı90,00110,0045,0055,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar45,0055,0021,0025,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar21,0025,0012,0014,80
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler12,0014,805,707,00
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf5,707,003,203,90

 

 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2019’dan İtibaren)
ELEKTRONİK BELGE OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKENLER DE HAHİL OLMAK ÜZERE FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA (Her bir belge nevi için) 290 TL’den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak da 148.000 TL’den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın%10'u

ELEKTRONİK BELGE OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKENLER DE HAHİL OLMAK ÜZEREPERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ, SEVK İRSALİYESİ, TAŞIMA İRSALİYESİ, YOLCU LİSTESİ, GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ İLE MALİYE BAKANLIĞINCA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN BELGELERİ DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA VE BULUNDURMAYANLARA(Her bir belge nevi için) Her bir tespitte 14.800 TL’yi, yıl içinde de 148.000 TL’yi aşmamak üzere

290TL
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU, SERBEST MESLEK MAKBUZU, PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ ALMAYAN VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN NİHAİ TÜKETİCİLERE58 TL
SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİNİ BULUNDURMAYAN, GÜNÜ GÜNÜNE KAYIT YAPMAYAN VE YETKİLİLERE İBRAZ ETMEYENLERE290 TL
VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA290 TL
MUHASEBE STANDARTLARINA, TEKDÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE MUHASEBEYE YÖNELİK BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ÜRETİLMESİNE İLİŞKİN KURAL VE STANDARTLARA UYMAYANLARA7.000 TL
KULLANILMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN İŞLEMLERDE VERGİ NUMARASINI KULLANMAKSIZIN İŞLEM YAPANLARA (Her bir işlem için)350 TL
BELGE BASIMI İLE İLGİLİ BİLDİRİM GÖREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE (Bir takvim yılı içinde toplam 160.000 TL’yi aşmamak üzere)1.100 TL
VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE1.480 TL
MB’NİN ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA1.100TL
VUK 86,148,149,150,256 VE 257 MADDELERİNDE YER ALAN ZORUNLUKLAR İLE MÜK.257. MAD. VE GVK 98/A MADDESİ UYARINCA GETİRİLEN ZORUNLULUKLARA UYMAYAN
 
— Birinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı Hakkında1.900 TL
— İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan Çiftçiler ile Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında980 TL
— Yukarıda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında490 TL
TAHSİLAT VE ÖDEMELERİNİ BANKA, BENZERİ FİNANS KURUMLARI VEYA POSTA İDARELERİNCE DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSİK ETME ZORUNLULUĞUNA UYMAYAN MÜKELLEFLERDEN HER BİRİNE,% 5'i
 
Her bir işlem için VUK Mük. 355. maddeye göre uygulanan cezalardan az (bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 1.480.000 TL’den fazla) olmamak üzere işleme konu tutarın
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI UYGULANACAKTIR.